Zorgpad Rookvrije Start

Plan van aanpak / beleidsvoorstel

Is de werkgroep samengesteld of is een verantwoordelijke aangewezen? Dan kan je gezamenlijk afspraken maken over wat je als werkgroep of aandachtsfunctionaris wilt bereiken en wie waarvoor verantwoordelijk is. Mogelijk is er behoefte aan een beleidsvoorstel zodat stoppen met roken onderdeel wordt van het bredere beleid. Of gaan jullie direct aan de slag met een plan van aanpak. Op deze pagina vind je input voor een visie en doelstellingen die onderdeel kunnen zijn van een beleidsvoorstel of plan van aanpak.

  • Formuleer een visie en doelstellingen.
  • Inventariseer en organiseer de nodige randvoorwaarden.
  • Laat het beleidsplan door het MT onderschrijven.
  • Borg in jaarplan of activiteitenoverzicht.

Visie

Een eerste stap voor het vormen van beleid is het formuleren van een visie waarvoor je je gaat inzetten. Je kunt daarvoor onderstaande visie overnemen en daaraan punten toevoegen die jouw JGZ-organisatie belangrijk vindt.

Voorbeeld van een visie
Uitgangspunten JGZ-organisatie voor een rookvrije start:
– Roken is een verslavingsziekte en geen ongezonde gewoonte. Ouders die roken bieden we daarom effectieve hulp bij stoppen met roken.
– Roken en meeroken is ongewenst en risicovol voor zowel ouder als kind. Daarom motiveren alle zorgverleners binnen de JGZ-organisatie ouders om te stoppen met roken.
– Vanuit de JGZ staan wij achter rookvrij opgroeien, omdat we zien dat er veel gezondheidswinst mee te behalen valt.

Doelstellingen

Vervolgens formuleer je in het beleidsvoorstel of plan van aanpak ook doelstellingen die voortvloeien uit de visie. Je kunt daarvoor onderstaande doelstellingen overnemen en deze vertalen naar jouw JGZ-organisatie.

Voorbeeld van doelstellingen

– Stoppen met roken is een vast onderdeel van de intake. Alle jeugdartsen en -verpleegkundigen brengen standaard tijdens de intake in kaart of er door de ouders gerookt wordt, of anderen in de omgeving van het kind roken, of de ouders voor/tijdens de zwangerschap rookten en of de ouders voor/tijdens de zwangerschap gestopt zijn.
– Alle ouders die roken worden verwezen naar de telefonische coaching Rookvrije Ouders (of andere erkende stoppen-met-roken begeleiders waarmee samengewerkt wordt). Hierbij is sprake van ‘warme verwijzing’: de zorgverlener meldt de ouder aan, waarna de coach contact opneemt met de ouder.
– Alle jeugdartsen en -verpleegkundigen weten hoe ze stoppen met roken en rookvrij blijven na de zwangerschap bespreekbaar moeten maken. Hiertoe worden alle medewerkers geschoold met de e-learnings en/of trainingen Rookvrije Start.
– De rookstatus van alle ouders, de interventie (stopadvies/verwijzing), de resultaten en de follow up worden uniform in het digitaal dossier genoteerd.
– Er is een zorgpad voor ouders die roken, ouders die gestopt zijn (bijv voor/tijdens de zwangerschap) met roken en voor rokers in de omgeving. In dit zorgpad is de follow up geborgd.
– De materialen van de Rookvrije Start zijn beschikbaar voor zorgverleners en ouders.
– De actuele rookstatus wordt via de keten overgedragen: 1e, 2e, 3e lijn verloskunde, kraamzorg, jeugdgezondheidszorg, kindergeneeskunde, huisarts en stoppen-met-roken zorg.
– Er is gezamenlijk stoppen-met-roken beleid met de verloskundigen, de kraamzorg en het Verloskundig Samenwerkingsverband (VSV).
– De activiteiten uit het stoppen-met-roken beleid worden jaarlijks geëvalueerd. Bijvoorbeeld door monitoring van het aantal ouders dat rookt en/of verwezen wordt (gegevens uit digitaal dossier).
Knelpunten en behoeftes bij medewerkers t.a.v. bespreken van stoppen met roken zijn in kaart gebracht.
– Onze eigen medewerkers roken niet of stoppen met roken, in elk geval roken zij niet bij cliënten en ruiken niet naar rook.

Activiteiten per doelstelling


Om de doelstellingen te kunnen behalen, zullen er vervolgens verschillende activiteiten ondernomen moeten worden. Bijvoorbeeld aanpassingen in het digitaal dossier, het organiseren van scholing voor medewerkers en het implementeren van verwijsaanbod. In deze digitale handreiking vind je subkopjes waarin deze activiteiten verder uitgewerkt zijn. Per activiteit wordt steeds aangegeven wat je daarover in je plan van aanpak kunt opnemen.

Tips!

  • Laat de visie onderschrijven door het management. Je kan dit bekrachtigen met een ondertekening.
  • Sluit aan bij het standpunt van de beroepsvereniging. Diverse beroepsverenigingen van de Taskforce onderschrijven het standpunt Tabaksontmoediging van de KNMG en hebben een eigen standpunt geformuleerd waarmee zij laten zien zich hard te willen maken voor een rookvrije start voor ieder kind. Zo ook de AJN en V&VN. Bekijk hun standpunt en zorg ervoor dat jullie eigen beleidsuitgangspunten daarop aansluiten: Standpunt JGZ inzake tabaksontmoediging: Stop rookschade!
  • Werkt jouw organisatie met zelfsturende teams? Geef hen dan concrete handvatten hoe zij stoppen-met-roken in hun eigen teamplannen kunnen opnemen. Sluit aan bij een teamvergadering om informatie te geven over bijvoorbeeld het zorgpad, doorverwijsmogelijkheden en scholingsmogelijkheden.