Zorgpad Rookvrije Start

Registratie en overdracht

Registratie helpt zorgverleners om zicht te houden op het stoppen-met-roken proces van de (aanstaande) ouder. Het biedt ook een houvast tijdens het gesprek over stoppen met roken. Tot slot draagt het bij aan een goede overdracht en het evalueren en monitoren van het stoppen-met-roken beleid.

  • Zorg dat er in het dossier vaste velden zijn voor de intake en de follow-up.
  • Maak met zorgverleners de afspraak dat zij deze gegevens structureel en uniform noteren.
  • Draag rookstatus over in de keten.

Wat kan je regelen?

Zorg dat in het dossier vaste velden komen voor alle relevante stoppen-met-roken items (zie kader). Het stimuleert de zorgverlener het stoppen met roken proces systematisch te vervolgen. Maak onderling afspraken over niet alleen het documenteren van de intake, maar ook het stoppen-met-roken gesprek, de resultaten en vervolgens de follow up.

Welke items moeten zorgverleners kunnen registeren?
In het zorgpad vind je diverse roze buttons ‘registratie’. Klik op deze buttons om te zien welke items geregistreerd moeten kunnen worden. Maak met elkaar afspraken over de wijze waarop deze items geregistreerd kunnen worden. Maak bijvoorbeeld meer gebruik van open velden in de dossiers.

Rookstatus overdragen

Ouders die roken komen tijdens het doorlopen van het zorgpad vaak in contact met verschillende zorgverleners. De onderlinge samenwerking en afstemming tussen zorgverleners werkt beter als de documentatie in het dossier adequaat is en goed overgedragen kan worden.

  • Zorg bij het maken van brieven voor de overdracht dat de vaste velden (zie hierboven) daar ook terecht komen.
  • Stem zo mogelijk de dossiers op elkaar af in de keten.

In jouw beleidsplan

Maak afspraken over de items die geregistreerd moeten worden en welke acties ondernomen moeten worden om dit aan te passen in de digitale dossiers. Maak ook afspraken over de manier waarop medewerkers meegenomen worden in deze aanpassingen zodat er uniform geregistreerd wordt.

Een voorbeeld van hoe registratie en overdracht in je beleidsplan kan worden opgenomen:

1. De rookstatus wordt voor alle ouders uniform in het dossier van de JGZ-organisatie genoteerd.
2. De interventies zoals motiverende gespreksvoering, een stopadvies en verwijzing, de resultaten en de follow-up worden in het dossier genoteerd.
3. De actuele rookstatus wordt via de keten overgedragen: vanuit de verloskunde en kraamzorg naar de JGZ, en vanuit de JGZ naar de kindergeneeskunde, huisarts en stoppen-met-roken zorg.

Tip!

  • Breng jaarlijks het aantal geregistreerde ouders die roken of gestopt zijn met roken in kaart. Dit zorgt niet alleen voor bewustwording van het registratieproces, maar geeft ook inzicht in waar het stoppen-met-roken beleid voor is bedoeld. Je kunt deze gegevens ook gebruiken voor in het jaarverslag. Bij Monitoren en evalueren lees je hier meer over.